Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ROK SZKOLNY 2017/2018

AKTUALNOŚCI – ROK SZKOLNY 2017/2018

JESTEŚMY „SZKOŁĄ DEMOKRACJI”

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 do naszej szkoły dotarł długo wyczekiwany certyfikat „Szkoła Demokracji”, o który nasza placówka ubiegała się przez kilka minionych miesięcy. Program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przez ponad osiemdziesiąt szkół z całej Polski zakładał realizację działań z siedmiu obszarów: wybory reprezentacji, komunikacja i media, działania uczniów, podejmowanie decyzji, uczenie się i nauczanie, zasoby i kwestie formalne oraz otwarta szkoła. Celem projektu było zwiększenie wpływu uczniów na decyzje podejmowane w szkole i uczynienie z samorządu uczniowskiego pełnoprawnego partnera w procesie decyzyjnym.

Wymiernymi efektami programu był wybór Rzecznika Praw Ucznia, wdrożenie nowego systemu komunikacji uczniów z dyrekcją, korzystne dla uczniów zmiany w regulaminie SU i w ordynacji wyborczej do zarządu SU, uruchomienie „kącika ciszy” w szkole, zachęcenie nauczycieli do stosowania oceniania kształtującego, przeprowadzenie diagnozy na temat czynników motywujących uczniów do nauki i wdrożenie uczniowskich pomysłów w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Szeroko zakrojone działania samorządu uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna pani Iwony Gajdy i wsparciu dyrektora szkoły zaowocowały uzyskaniem jedynego w powiecie legionowskim certyfikatu. Od tej pory Siódemkę można już oficjalnie nazywać „Szkołą Demokracji”.

Autor notatki: p. Iwona GajdaWYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

4 czerwca 2018r., czyli w 29. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

W tym roku szkolnym do Komisji Wyborczej zostało zgłoszonych 8 kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Wszystkie karty poparcia i podpisy zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Wyborczą. Uprawnionych do głosowania zgodnie z załączonymi listami było 750 uczniów oddziałów III-VII. W tajnych wyborach wzięło udział 557 uczniów. Oddano 2 głosy nieważne.

Na zgłoszonych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

1. Anna Bogdan 179 głosów
2. Franciszek Boruchalski 4e 79 głosów
3. Mateusz Chmura 7c 278 głosów
4. Karol Domański 6c 218 głosów
5. Jan Koryś 7b 101 głosów
6. Julia Mentlak 6a 118 głosów
7. Aleks Świderski 7c 286 głosów
8. Julia Zień 6d 168 głosów

Zgodnie ze szkolną procedurą wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani uczniowie:

• Aleks Świderski
• Mateusz Chmura
• Anna Bogdan
• Karol DomańskiAutor notatki: p. Iwona GajdaCO NAS MOTYWUJE DO NAUKI

W marcu Zarząd SU wręczył na zebraniu Rady SU karty, w których gospodarze klas IV-VII mieli wpisać wyniki debat klasowych na temat "Co nas motywuje do nauki?".

W kwietniu wyniki zaprezentowaliśmy społeczności szkolnej. Przeszły one nasze oczekiwania. Wiele klas wykazało się pomysłowością oraz poczuciem humoru.

CO MOTYWUJE UCZNIÓW DO NAUKI ? - WYNIKI ANKIET KLASOWYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ SU W KLASACH IV-VII
1. MNIEJ PRAC DOMOWYCH
2. ŁADNIEJSZY WYGLĄD SZKOŁY (ŁAWKI NA KORYTARZACH, CZYSTE TOALETY, WYGODNE KRZESŁA W SALACH)
3. STYPENDIA I NAGRODY
4. SYMPATYCZNI NAUCZYCIELE
5. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NA LEKCJACH
6. CIEKAWE LEKCJE
7. POCHWAŁY OD NAUCZYCIELI
8. RELAKS NA PRZERWACH (NP. GRY DLA UCZNIÓW NA KORYTARZACH, SŁUCHANIE MUZYKI, UŻYWANIE TELEFONÓW PRZYNAJMNIEJ NA JEDNEJ PRZERWIE)
9. OBNIŻENIE PROGU STYPENDIUM DLA KLAS 7-8
10. MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA JEDNEJ DOWOLNEJ LEKTURY
11. LEPSZE WYŻYWIENIE (OBIADY W STOŁÓWCE)
12. KĄCIK CISZY NA KAŻDEJ PRZERWIE
13. PLAKATY NA GAZETKACH ŚCIENNYCH POKAZUJĄCE NASZE ZAINTERESOWANIA
14. WIĘCEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (ORGANIZOWANIE W SZKOLE ZAWODÓW NP. PIŁKI NOŻNEJ, KOSZYKÓWKI ITP.)

Wyniki debat rozpowszechniliśmy wśród szkolnej społeczności:
- na tablicy SU,
- w pokoju nauczycielskim,
- poprzez Librusa do wszystkich nauczycieli,
- na radzie pedagogicznej (poprzez opiekuna SU) wszystkim nauczycielom.

Samorząd Uczniowski liczy, że nauczyciele pochylą się nad powyższymi propozycjami i w swojej pracy dydaktycznej wdrożą pomysły uczniów warte rozpatrzenia. Dzięki panu dyrektorowi uzyskaliśmy na razie akceptację pomysłu, żeby odstąpić od zadawania praw domowych na weekendy.

Autor notatki: p. Iwona GajdaTERMINARZ WYBORÓW DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

19.04.2018 – ZEBRANIE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  • przedstawienie ordynacji wyborczej
  • zapoznanie z terminarzem przebiegu wyborów

30.04. – 14.05.2018 – PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

15.05. – 29.05.2018 – KAMPANIA WYBORCZA

30.05.2018 – CISZA PRZEDWYBORCZA

04.06.2018 - WYBORY

Autor notatki: p. Iwona GajdaRZECZNIK PRAW UCZNIA

17 kwietnia po raz pierwszy w historii naszej szkoły odbyło się głosowanie na Rzecznika Praw Ucznia.

W ramach programu „Szkoła Demokracji” zarząd SU wybrał do realizacji właśnie zadanie związane z tworzeniem instytucji stojącej na straży przestrzegania praw ucznia. Uczniowie postanowili, że najlepiej wybrać jednego ucznia i jednego nauczyciela, którzy będą rozstrzygać sytuacje łamania praw ucznia.

Najpierw we wszystkich oddziałach IV-VII odbyły się debaty klasowe, w których uczniowie opracowali listę cech, którymi powinna wyróżniać się osoba pełniąca funkcję Rzecznika. Propozycje klas zespół zebrał i opracował z nich jedną zbiorczą listę, która została umieszczona na tablicy SU. Uczniowie mieli możliwość dopisywać tam kolejne swoje pomysły.

Następnie zespół opracował regulamin, w którym określone zostały zadania Rzecznika, forma kontaktu oraz długość kadencji. Regulamin został wywieszony na tablicy SU, aby uczniowie mogli się z nim zapoznać i ewentualnie zgłosić swoje uwagi.

Z regulaminem zostali zapoznani również wszyscy nauczyciele. Żaden nie wycofał się z wyborów, więc uczniowie mogli wybierać spośród wszystkich nauczycieli poza kadrą kierowniczą. Spośród uczniów do kandydowania na Rzecznika zgłosiły się cztery osoby. Każda przedstawiła swoją kandydaturę na zebraniu SU.

Po tygodniowym okresie kampanii wyborczej, 17 kwietnia odbyły się wybory. Przeprowadzali je uczniowie, którzy zgłosili się do tego zadania. Wybory były tajne i powszechne. Głosowali uczniowie klas IV-VII.

Wybór nauczyciela odbywał się poprzez zapisanie na kartce imienia i nazwiska wybranego pedagoga, a wybór ucznia poprzez zaznaczenie na karcie wyborczej jednego z czterech nazwisk.

Wyniki zostały zamieszczone na tablicy SU, ekranach oraz na facebooku szkoły.

Najwięcej głosów spośród nauczycieli zdobyła pani Aneta Fabiszewska, natomiast uczniowskim rzecznikiem została Julia Zień z klasy 6d.
Kadencja rozpoczyna się od nowego roku szkolnego.Autor notatki: p. Iwona GajdaKONKURS WYCHOWAWCA ROKU

Zakończyło się zbieranie protokołów z głosowań klasowych na "Wychowawcę Roku".

Uczniowie klas IV-VII najwięcej głosów oddali na:

panią Martę Chałubek (chemia, matematyka)
panią Anetę Fabiszewską (język angielski)
panią Iwonę Gajdę (język angielski, język polski)
pana Marcina Giewona (język niemiecki)
panią Agnieszkę Rydzewską (historia, etyka)

Głosowanie na szkolnego kandydata do tytułu "Wychowawca Roku" odbędzie się 14 marca.

Autor notatki: p. Iwona GajdaSZKOLENIE NA TEMAT OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

We wtorek, 13 lutego ośmiu nauczycieli wzięło udział w szkoleniu na temat oceniania kształtującego. Spotkanie prowadziła Pani Iwona Gajda, która podzieliła się z uczestnikami swoim kilkuletnim doświadczeniem z OK.

Szkolenie było działaniem w ramach programu Szkoła Demokracji, w którym SU uczestniczy od początku roku szkolnego.

Ośmiu nauczycieli udało się zachęcić do wprowadzenia na swoich lekcjach elementów OK. Szkolenie miało za zadanie m.in. wskazać bezdyskusyjnie korzyści dla ucznia wynikające ze stosowania oceniania kształtującego.Autor notatki: p. Iwona GajdaAPEL SU

W piątek, 12 stycznia odbył się apel Samorządu Uczniowskiego podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2017/2018 w oddziałach IV-VII.

Zarząd SU podsumował wyniki edukacyjne poszczególnych oddziałów.
W oddziałach IV-V najwyższą średnią ocen uzyskała klasa 4d (4,77), wśród oddziałów VI-VII – klasa 7c ze średnią ocen 4,00.

Najwyższą frekwencję w oddziałach IV-VIII w I półroczu uzyskała klasa 5b.

Pani wicedyrektor Bogumiła Kozak wręczyła dyplomy i nagrody 13 uczniom, którzy w I półroczu wyróżnili się wzorową frekwencją.

Został również wręczony dyplom i słodka nagroda dla Punktualnej Klasy. W tym półroczu ten zaszczytny tytuł otrzymała klasa 5b, której uczniowie spóźnili się jedynie 8 razy.

Pani wicedyrektor wręczyła też dyplom i słodką nagrodę „Klasie na Medal”, którą w tym półroczu została 4d.

Słodycze zostały ufundowane rzez Radę Rodziców.

W związku z bardzo dużą liczbą spóźnień (ok.1000), z czego ¾ zebrali szósto- i siódmoklasiści, SU ogłosił konkurs dla klasy, która w poszczególnych miesiącach będzie najbardziej punktualna. W nagrodę otrzyma ona „Złotą Kartę”, która pozwoli uczniom wybrać jeden dzień w miesiącu bez odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek.

Ważnym punktem apelu było przypomnienie zasad bezpieczeństwa, które powinny obowiązywać podczas wypoczynku zimowego.Autor notatki: p. Iwona GajdaSPOTKANIA Z DYREKTOREM

Uczniowie uznali, że chcą mieć bardziej realny wpływ na decyzje podejmowane w szkole i dlatego zaproponowali panu dyrektorowi, Mariuszowi Borkowskiemu cykliczne spotkania, podczas których będą dzielić się spostrzeżeniami i propozycjami, jakie uczniowie wrzucają do skrzynki SU oraz zgłaszają podczas zebrań.

Spotkania okazały się bardzo owocne. Są już nawet pierwsze wymierne efekty. Udało się wynegocjować schodzenie uczniów do szafek podczas przerw, co było najbardziej palącym problemem omawianym na zebraniach SU. Proponowali to wcześniej rodzice, ale nie wymyślili żadnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo uczniów podczas schodzenia do szatni w czasie przerw. Uczniowie okazali się bardziej zdeterminowani i pomysłowi i zgłosili propozycję, żeby nauczyciele dyżurujący w szatni wpuszczali rotacyjnie po kilka osób, żeby nie dopuścić do przebywania w szatni jednocześnie kilkuset uczniów. Na początku schodzić można tylko na 3. przerwie, ale wszystko wskazuje na to, że uczniowie nie nadużywają tego przywileju, więc zgodnie z obietnicą pana dyrektora szafki będą dostępnie dla uczniów także podczas pozostałych przerw.

[[galeria;;312]]

Autor notatki: p. Iwona GajdaFESTIWAL DEMOKRACJI

W ramach programu CEO „Szkoła Demokracji” Zarząd SU wziął udział w internetowym festiwalu demokracji. Wspólnie z innymi szkołami z całej Polski wykonywaliśmy kolejno sześć zadań wyznaczonych przez koordynatorów programu. 19 grudnia od godziny 8.00 do 14.00 podczas przerw, a czasami w trakcie lekcji podejmowaliśmy kolejne wyzwania, a efekty naszej pracy zespołowej zamieszczaliśmy je na portalu społecznościowym.

Jednocześnie inspirowaliśmy się pomysłami innych zespołów, sami wypracowywaliśmy rozwiązania, które pomogą uczynić naszą szkołę bardziej demokratyczną i przyjazną uczniom. Flash mob i memy były dla nas czymś nowym , ale i z tym sobie poradziliśmy. Cały festiwal nauczył nas, jak integrować społeczność szkolną, wsłuchiwać się w ich opinie i tworzyć własne demokratyczne rozwiązania.Autor notatki: p. Iwona GajdaKONKURS NA NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH

Tuż przed świętami rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez Samorząd Uczniowski na najdłuższy łańcuch choinkowy. Nie wszystkie klasy stanęły w szranki, ale te, które się na to zdecydowały, wykazały się prawdziwym zaangażowaniem. Okazało się, że był to świetny pomysł, który zaproponowali sami uczniowie i – jak stwierdzili nauczyciele – integrujący klasę.

Zmierzenie wszystkich łańcuchów zabrało zarządowi SU kilka godzin, ale w końcu udało się wyłonić zwycięzców. Wśród klas trzecich najdłuższy łańcuch przygotowała klasa 3g, a wśród klas IV-VII – klasa 7a (240m!!!), drugie miejsce zajęła 7b, a trzecie – 6c. Nagrodą były dyplomy i słodkości ufundowane przez Radę Rodziców.

Łańcuchami został ozdobiony korytarz na parterze. Pozostałe będą doskonałymi ozdobami na bal karnawałowy.Autor notatki: p. Iwona GajdaUCZNIOWIE KLASY 3G WYKONUJĄ ŁAŃCUCH NA CHOINKĘ

W piątek 15 grudnia uczniowie oddziału 3g w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, wykonywali łańcuch na choinkę. Staraliśmy się zrobić możliwie najdłuższy z najdłuższych. Z niecierpliwością czekamy na wyniki szkolnego konkursu. Zabawa była wspaniała i wszystkim udzielił się świąteczny nastrój.Autor notatki: p. Monika StasiukSTREFA WYMIANY MASKOTEK

Samorząd Uczniowski rozpoczął współpracę z Wolontariatem Legionowo. Pierwszym przejawem tej współpracy jest udział w akcji Strefa Wymiany Maskotek.

Sekcja wolontariatu i sekcja kulturalna SU zajęły się zbiórką maskotek na terenie naszej szkoły, zaś podczas finału akcji 3 grudnia w ratuszu miejskim uczniowie z zarządu SU dyżurowali na swoich stanowiskach, pomagając w zbiórce pieniędzy legionowskiemu wolontariatowi.

Kolejna odsłona strefy w czerwcu.Autor notatki: p. Iwona GajdaSTREFA WYMIANY MASKOTEK

Uczniowie naszej szkoły wspierają Wolontariat Legionowo. Sekcja kulturalna i sekcja wolontariatu Samorządu Uczniowskiego rozpoczęły właśnie zbiórkę maskotek i każdy może się włączyć do tej szlachetnej akcji. Zachęcamy!!!
Autor notatki: p. Iwona GajdaDYSKOTEKA DLA KLAS V-VII

W środę, 28 listopada klasa VIIc przy wsparciu Samorządu Uczniowskiego zorganizowała dyskotekę dla oddziałów V-VII. Zabawa tym razem została połączona z kiermaszem ciast i napojów, przygotowanym przez uczniów i rodziców z klasy VIIc. Pieniądze zostaną jak zwykle przeznaczone na cel charytatywny – zapewniła pani Anna Puchała, wychowawczyni klasy.

Muzykę oczywiście zapewnili chłopcy z sekcji nagłośnieniowej SU, którzy stanęli na wysokości zadania i zebrali wcześniej od uczniów propozycje utworów, przy których będą się najlepiej bawić. Ponadto zorganizowali profesjonalne oświetlenie , bez którego dyskoteka wyglądałaby na pewno blado.Autor notatki: p. Iwona GajdaZMIANA REGULAMINU SU

Od października nasza placówka uczestniczy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Demokracji”. Samorząd Uczniowski – a właściwie zarząd SU – podejmuje działania mające zwiększyć wpływ uczniów na decyzje podejmowane w szkole i w sposób demokratyczny włączać się w proces decydowania o sprawach dotyczących bezpośrednio uczniów.

Realizujemy wybrane działania w siedmiu obszarach, a sprawozdania zamieszczamy na platformie CEO.

Udało nam się zmienić Regulamin SU, dostosowując go do aktualnego prawa oświatowego oraz do potrzeb samych uczniów. Wprowadziliśmy dość rewolucyjne zmiany zwłaszcza w ordynacji wyborczej, zgodnie z którą obecnie każdy z uczniów może kandydować do zarządu SU bez względu na ocenę zachowania. Uchwała wprowadzająca zmiany w Regulaminie SU została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę SU w dniu 22 listopada 2017r. Mamy nadzieję, że wybory będą teraz bardziej demokratyczne.Autor notatki: p. Iwona GajdaDYSKOTEKA KLAS CZWARTYCH

W poniedziałek, 9 października czwartoklasiści bawili się na dyskotece integracyjnej zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Oprócz hulanek i swawoli uczniowie wzięli udział w serii konkurencji, w których musieli wykazać się znajomością szkoły, refleksem, poczuciem rytmu, talentami plastycznymi oraz przede wszystkim poczuciem humoru.

Wszystkie klasy otrzymały certyfikat potwierdzający przyjęcie ich w poczet klas starszych, ale słodką nagrodę wygrała 4a, która najlepiej poradziła sobie w konkursach.Autor notatki: p. Iwona Gajda